КОРЕКЦИЯ НА ДОПУСНАТИ СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО.

19 септември 2022 г. – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ остават 25 свободни места

ВОДЕЩ:

Димитър Войнов – данъчен експерт. Професионален опит в областта на данъците: В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: 

– разработването на проекта на Закон за корпоративното подох одно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;
– процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството;
– изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство;
– работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.

В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.Лектор е в редица данъчни и счетоводни семинари през последните 14 години. Има публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Обучението е подходящо за всички счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми и  организации. Ще се разгледат актуални методи за корекция на счетоводни грешки както и актуална информация за счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Видове грешки, в зависимост от съществото им:

 • Счетоводни грешки (съществени и несъществени);
 • Данъчни грешки;

Видове грешки, в зависимост от момента на установяването им:

 • Грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година;
 • Грешки, установени през останалото време;

Счетоводно отчитане на грешките съгласно:

 • Националните счетоводни стандарти;
 • Международните счетоводни стандарти;

Данъчно третиране на грешките по ЗКПО:

 • Коригиране на данъчния финансов резултат и корпоративния данък за предходните години;
 • Данъчно третиране на данъчните временни разлики;

Данъчно третиране на грешки, свързани с:

 • Данъчни амортизируеми активи;
 • Данъчни временни разлики;
 • Преизчисляване при данъчна загуба;
 • Данъчни грешки;
 • Грешки, установени при данъчен контрол;

Уведомяване на НАП при откриване на грешка:

 • Подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември!
 • Подаване на писмо в НАП

 

ПРОГРАМА  (ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ):

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция 1
11.00 – 11.30 ч. Кратка почивка
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция 2
13.00 – 13.30 ч. Въпроси и отговори

 • Такса обучение
 • Презентация и други материали от лектора
 • Фактура за участие

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 145 лв.120 лв.без ДДС на участник при регистрация до 11 септември 2022 г.

Допълнителна отстъпка:
• 5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на: