НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – Актуални промени

28 ноември 2019 г.,София, парк хотел Витоша остават 9 свободни места!

ВОДЕЩИ:
Georgi Denborov

Георги Денборов

Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дълго­годишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.
Todor Kolarov NBU

Доц. Тодор Коларов

Тодор Коларов е международен експерт в сферата на кон­фиска­цията на престъпни активи и противодействието на прането на пари. Консултант на Службата на ООН по наркотици и престъпност. Лектор и модератор в международни форуми, организирани от Службата на ООН по наркотици и престъпност

През 2018 г. е избран за председател на Регионална анти­ко­руп­ционна инициатива, в която членуват 10 държави от региона. Доцент е в НБУ и Американския университет в България. Магистър по право от СУ “Климент Охридски“ и Джорджтаунския университет в САЩ, доктор по Право на ЕС от ПУ „Паисий Хилендарски“ и доктор на науките в сферата на сигурността от НБУ.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Задължените лица по ЗМИП са 35 категории, сред които кредитни (банки), платежни и финансови институции, застрахователи (определени категории), търговци на едро, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества (за част от извършваните от тях дейности), юридически лица с нестопанска цел (при наличието на определени предпоставки), счетоводители и юристи (предоставящи определени типове услуги), нотариуси, частни съдебни изпълнители, регистрирани одитори, обменни бюра, лица, които извършват по занятие посред­ничество при сделки с недвижими имоти и др.

Санкциите варират в зависимост от това дали нарушението е първо, повторно или системно извър­швано, като законът предвижда размер на имуществените санкции от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

1. Въведение. Правна уредба на въпроса:

 • Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;
 • Правилник за прилагане на ЗМИП;
 • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

2. Кои са задължените лица?

 • 35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизин­гови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с несто­панска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.

3. Обхват на новата регулация:

 • Понятие и същност;
 • Цели;
 • Приложимост;
 • Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
 • Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.

4. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:

 • Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
 • Идентификация и проверка на действителния собственик;
 • Установяване на търговските или професионални отношения.

5. Текущ мониторинг:

 • Събиране на информация;
 • Съхраняване на информация;
 • Защита на информацията.

6. Разкриване на информация. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи:

 • В кои случаи следва да бъде докладвано;
 • На кои органи следва да бъде докладвано;
 • В каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.

7. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения:

 • Задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);
 • В какъв срок следва да бъдат приети;
 • Процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.

8. Санкции:

 • Видове нарушения;
 • Размер на санкциите.

ПРОГРАМА:

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция
 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение на тема “Новият закон за мерки срещу изпирането на пари (ЗМИП)”
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 195 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 15 ноември 2019 г.
• 5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София