НОВИ ПРОМЕНИ В ЗДДС, в сила от 1 януари 2020 г. Актуални нови режими, документи и третирания на разходи.

26 февруари 2020 г., София, парк хотел Витоша остават 4 свободни места!

ВОДЕЩ:

Калина Златанова ддс туристически услугиКалина Златанова е данъчен експерт и консултант с дългогодишна практика. Завършила Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Работила е в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите от 2000 до 2009 г., където като Началник отдел „Данъчни нормативни актове“ е пряко отговорна за изготвянето на ежегодните промени в данъчните закони. 

Автор е на редица коментари и публикации в специализирани издания, относно прилагането на българското ДДС законодателство, като: „Наръчник на икономиста”, Издателска къща „Труд и Право”, Издателство „Счетоводство плюс” и др. Лектор на семинари, относно прилагането на българското ДДС законодателство.

Дългогодишен лектор на обучения по ЗДДС, провеждани от Института на дипломираните експерт-счетоводители, автор на изпитни въпроси и член на изпитната комисия за провеждане на изпитите по данъчно законодателство на ИДЕС. Участник в работните групи към Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, сформирани във връзка с измененията в данъчното законодателство в края на всяка година.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Обучението е подходящо за всички счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми. Ще се разгледат актуални новости за данъчното облагане за 2020 г. и решаване на казуси и проблеми от практиката на участниците.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:
 1. Нов режим „складиране на стоки до поискване“. При транспорт на стоки до друга държава членка ще е налице бъдещ ВОД, когато в рамките на 12-месечен период собствеността върху тях се прехвърли на клиента. Условия за прилагане на режима. Документиране и деклариране. Последици при неизпълнение на законовите условия.

 2. Нови документи, удостоверяващи ВОД на стоки.

 3. Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока. Коя доставка е ВОД, когато са налице няколко последователни доставки на стоки с един единствен транспорт. Място на изпълнение на доставките, основания за регистрация в друга държава членка.

 4. Ново данъчно третиране на подобренията на сгради. Определение за нова сграда след извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след извършено съществено подобрение. Корекции на ползван данъчен кредит на съществените подобрения на сгради.

 5. Ново данъчно третиране на доставките на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, за които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол. Лице задължено да начисли данъка. Данъчно събитие на доставката, документиране и деклариране.

 6. Ново данъчно третиране на разходите по изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.

 7. Ново основание за регистрация при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Определение за сродна дейност, лица действащи съгласувано. Сумиране на обороти.

 8. Ново основание за регистрация при ВОП на стоки.

 9. Ново основание за регистрация на лица, установени извън територията на страната.

 10. Липса на задължение за издаване на касова бележка от фискално устройство при извършване на неприсъствено плащане. Определение за неприсъствено плащане. Документиране на продажбата.

 11. Свободна дискусия с участниците по проблеми и въпроси, свързани с ДДС облагането.

ПРОГРАМА:

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция
 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 195 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 16 февруари 2020 г.!
• 5% при регистрация на повече от 1 участник!

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София