ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА.

6 март 2020 г., София, хотел Витоша – остават 15 свободни места! 

ВОДЕЩИ:
Georgi Denborov

Георги Денборов

Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дълго­годишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Eversheds Sutherland LLP във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. преподава курс по Финансово право в НБУ.
ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Приети са промени в ДОПК, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Създадена е нова глава осем “а” , с която се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване.

Дружествата и едноличните търговци, които попадат в обхвата на задължението за изготвяне и поддържане на документация за трансферно ценообразуване, трябва започнат да правят това от 01.01.2020 г. за сделките си със свързани лица след тази дата.

Лица, които попадат в обхвата на новите правила за документиране:

Новите правила са задължителни за дружествата, които дължат корпоративен данък и за едноличните търговци, които формират данъчен финансов резултат по правилата на ЗКПО, и които имат сделки със свързани лица („контролирани сделки“) през съответната данъчна година, които надвишават – балансова стойност на активите – 38 млн. лв., и нетни приходи от продажби – 76 млн. лв., или средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Санкциите при неспазване на новото задължение могат да достигнат до 0.5% от стойността на сделките, които е следвало да бъдат документирани.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

1. Какво е трансферно ценообразуване (“ТЦ”)?

2. Документиране на трансферните цени – общи правила и специфични изисквания съгласно промените в ДОПК.

3. Изготвяне на документално досие по ТЦ съглано последните промени в ДОПК – съдържание и методология.

4. Международни аспекти и тенденции.

 • 2.1. Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
 • 2.2. Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
 • 2.3. Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle

4. Методи за определяне на трансферни цени:

 • 4.1. Традиционни методи:
 • 4.1.1. Метод на сравнимите неконтролирани цени;
 • 4.1.2. Метод на пазарните цени;
 • 4.1.3. Метод на увеличената стойност.
 • 4.2. Нетрадиционни/транзакционни методи:
 • 4.2.1. Метод на разпределената печалба;
 • 4.2.2. Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП).

5. Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органтие по приходите при анализ на трансферните ви цени?

6. Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.

7. Заключителни бележки. Дискусия и коментари.

Местата са ограничени! Запазете место сега!

ПРОГРАМА:

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция
 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение на тема “Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица”
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 245 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 29 февруари 2020 г.
• 5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София