АКТУАЛНИ НОВИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБА Н18 – регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, СУПТО, електронен магазин, контрол на горивата, обн. ДВ бр. 17/2021 г.

3 юни 2021 г. – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – Остават 7 свободни места!

ВОДЕЩИ: Методолози и експерти от НАП

ЛЮБКА ТИМЧЕВА – Държавен експерт по приходите, отдел „Развитие на контролната дейност“, дирекция „Контрол“ ЦУ на НАП. Работила е в данъчната администрация от 1993г. Била е програмист и ръководител на звено за разработка на приложен софтуер. От началото на 2010 г. е държавен експерт по приходите в дирекция „Контрол“ на ЦУ на НАП – Водещ експерт във въвеждането на електронните ревизии в администрацията; Член на екипа по проекта за изграждане на БАЦИС и ИС „Контрол на горивата“ ; Координатор по функционалната част на проект по ОПАК за изграждане на ИС „Контрол“ – системата, която трябва да подкрепи изцяло контролната функция на всички нива в приходната администрация.

КАТЯ ГУЩЕРСКА – Методолог в Националната агенция за приходите.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Актуални нови моменти в НАРЕДБА Н18. Регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Промени касаещи ЕСФП, ИАСТУД и сторно операции, алтернативен начин за регистриране на неприсъствени плащания и др.

» Новата наредба Н18 и промените в нея важат от 26 февруари 2021 – обн. ДВ бр. 17/2021 г.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 • Промени, касаещи лица приемащи неприсъствени плащания;

 • Допълнение в кръга на освободените да регистрират продажбите чрез ФУ лица;

 • Чл. 7а, ал. 3;

 • Промени, касаещи ЕСФП;

 • Промени относно отпечатването на УНП във фискалния бон;

 • Департамент „Електронна търговия“;

 • Промени в разпоредбите на чл. 29, ал. 6 и 7;

 • Промени, касаещи сторно операции;

 • Промени, касаещи ИАСУТД;

 • Преходни и заключителни разпоредби.

 • Избор на лицата да използват СУПТО;

 • Изисквания към СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС;

 • Промени в СУПТО по чл. 52аˡ;

 • Стандартизиран одиторски файл, подаван от лица по чл. 52аˡ (приложение № 37);

 • Промени в приложение № 29;

 • Промени, касаещи производители/разпространители на СУПТО;

 • Информацията, която се подава за софтуер;

 • Изисквания към лицата, избрали да ползват СУПТО;

 • Лица, извършващи продажби чрез е-магазин;

 • Подаване на информация за е-магазин;

 • Алтернативен начин за регистриране на неприсъствени плащания;

 • Стандартизиран одиторски файл от лица, извършващи продажби чрез е-магазин (прил. № 38).

ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

 

09.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция 1
11.00 – 11.20 ч. Кратка почивка
11.20 – 13.30 ч. Работна лекция 2, дискусия с  въпроси и отговори


 • такса обучение
 • Презентации от лекторите
 • фактура за участие
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 150 лв. 130 лв. без ДДС на участник при регистрация до 21 май 2021 г.

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ: