ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. Промени в ЗКПО за 2021 / 2022 г.

1 декември 2021 г. – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ остават 18 свободни места

ВОДЕЩ:

Димитър Войнов – данъчен експерт. Професионален опит в областта на данъците: В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: 

– разработването на проекта на Закон за корпоративното подох одно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;
– процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството;
– изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство;
– работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.

В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.Лектор е в редица данъчни и счетоводни семинари през последните 14 години. Има публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Обучението е подходящо за всички счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми и  организации. Ще се разгледат актуални новости за данъчното облагане и решаване на казуси и проблеми от практиката на участниците свързани с годишното счетоводно приключване за 2021 г. Последни актуални промени в ЗКПО 2021/2022 г.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Промени в ЗКПО през 2021 г.:

 • Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Промени в регулирането на слабата капитализация
 • Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
 • Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
 • Хибридни несъответствия
 • Други промени за 2022 г.

III. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2021 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)
 • Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
  • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
  • разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба
 • Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 • Данък върху разходите
 • Други

IV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

ПРОГРАМА  (ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ):

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция 1
11.00 – 11.30 ч. Кратка почивка
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция 2
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция 3
15.30 – 16.00 ч. Кратка почивка
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция 4

 • Такса обучение
 • Презентация и други материали от лектора
 • Фактура за участие

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 150 лв. 120 лв без ДДС на участник при регистрация до 19 ноември 2021 г.

Допълнителна отстъпка:
• 5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ: