ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г. Нови промени в ЗКПО за 2020 г.

20 февруари 2020 г., София, парк хотел Витоша остават 3 свободни места!

ВОДЕЩ:

Димитър Войнов – данъчен експерт. Професионален опит в областта на данъците: В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: 

– разработването на проекта на Закон за корпоративното подох одно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;
– процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството;
– изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство;
– работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.

В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.Лектор е в редица данъчни и счетоводни семинари през последните 14 години. Има публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Обучението е подходящо за всички счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми и  организации. Ще се разгледат актуални новости за данъчното облагане и решаване на казуси и проблеми от практиката на участниците свързани с годишното счетоводно приключване за 2019 г. Последни актуални промени в ЗКПО 2019 г.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Нови моменти в годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди
 • Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
  • Отчитане при наемателите на:
   • разходите за наем – линеен или друг метод
   • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
   • разходите по подготовката и сключването на лизингов договор (комисиони, такси и др.)
   • получените стимули от наемодателите
  • Отчитане при наемодателите на:
   • приходите от наем – линеен или друг метод
   • отдадените под наем активи
   • първоначалните разходи във връзка със сключването на лизингов договор
   • приходите от извършени услуги
   • предоставените стимули на наемателите
  • Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
   • лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство
   • лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
  • Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
  • Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
  • Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
  • Предприятия без дейност
  • Други промени

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
 • Данъчно третиране на дивиденти
 • Данък върху разходите
 • Други

II. Промени в ЗКПО за 2020 г.:

 • Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Промени в регулирането на слабата капитализация
 • Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
 • Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
 • Хибридни несъответствия
 • Предприятия без дейност
 • Други промени

III. Свободна дискусия с участниците по проблеми и въпроси, свързани годишно счетоводно приключване и ЗКПО 2020

Ограничени места! За дата – 20 февруари 2020 г., София, парк хотел Витоша – остават 3 свободни места!

ПРОГРАМА:

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
09.00 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Работна лекция
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.00 ч. Работна лекция
 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора по време на курса
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение на тема “Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2019 г. Промени в ЗКПО за 2020 г.”
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 195 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 31 януари 2020 г.
• 10% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на: