EЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – СИСТЕМА ЦАИС ЕОП. Представяне и работа, модули и функции. Изисквания и процедури за кандидатстване и подаване на документи по Обществени Поръчки.

Обучението е само за ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

18 декември 2019 г., гр. София, Интерпред СТЦ – остават 4 свободни места! 

ВОДЕЩ: ЛЕКТОР ОТ ФИРМА НЕГОМЕТРИКС БЪЛГАРИЯ,  част от Консорциум „ЕОП България“

Янко Костадинов – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата за електронно възлагане на ОП.

 
Негометрикс България – част от консорциума разработил платфомрата ЦАИС ЕОП – Консорциум „ЕОП България“

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 • ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (система ЦАИС ЕОП) – как се работи с платформата, функционалности и модули, подготовка на документи и подаване на оферта. Технически изисквания – КЕП, регистрация на потребители, криптографски ключ и процедури за изпълнителите при кандидатстване и подаване на оферти за обществени поръчки. 

От януари 2020 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането и подаването на документи от изпълнители на обществени поръчки.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:
 • Демонстрация на платформа ЦАИС ЕОП: Модули, функционалности в системата и работен интерфейс.
 • Видове потребители и регистрация. Създаване на роли и добавяне на колеги.
 • Регистър на обществените поръчки.
 • Създаване и подготовка на оферта.
 • Криптографски ключ и защо е необходим при работа със системата.
 • Подаване на искане за разяснение и друга информация от възложител към изпълнител и обратно.
 • График на поръчката, системни етапи и дати.
 • Редактиране на вече подадена оферта и документи.
 • Технически изисквания, криптиране, КЕП – фирмен и персонален и др.
 • Подаване и отваряне на оферта.
 • Комуникация на възложителя с участниците за предоставяне на допълнителна информация.
 • Отваряне и оценка на подадените оферти. Комуникация на оценителната комисия с участниците.
 • Избор, обявяване на подизпълнители и други свързани с обществената поръчка лица.
 • Допълнителни функционалности на платформата.
 • Динамични системи за покупки.
 • Външен контрол, електронна жалба, електронен търг.
 • Доклади и отчети, електронно фактуриране.
 • Служебен модул Генератор на образци/шаблони.
 • Профил на купувача.
 • Електронни заявки по договори.
 • Електронна регистрация и обявяване
 • Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения.
 • Служебен модул за управление на работните процеси, електронен каталог.

ВАЖНО! В ЗАЛАТА Е ОСИГУРЕН ОГРОМЕН ЕКРАН ЗА ПО-ДОБРА ВИДИМОСТ ПРИ ДЕМОНСТРАЦИЯТА НА ПЛАТФОРМА ЦАИС-ЕОП! 

ПРОГРАМА:ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
08.30 – 09.30 ч. Регистрация
09.30 – 11.00 ч. Работна лекция 1
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Работна лекция 2
13.00 – 13.30 ч. Въпроси и отговори

 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лекторите
 • кафе-пауза
 • фактура за участие
 • сертификат за преминато обучение на тема “Представяне и работа с Централизирана Автоматизирана Информационна Система Eлектронни Обществени Поръчки (ЦАИС ЕОП)”
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • 140 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията. 

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация на повече от 3 участника или група участници, моля пишете ни на [email protected] или се свържете с нас на:

 • Тел.: 02 / 418 08 20
 • Моб.: 0894 765 354
 • Адрес: ул. Люлякова градина 23А, София