За нас

Нашият стремеж и желание е да осъществяваме навременни и качествени услуги в помощ на бизнесa Ви, като помагаме в развиването и усъвършенстването на Вашия професионализъм.

Лекторите, презентиращи различните теми, са доказани професионалисти и най-добрите имена в съответната област. Принципът, на който провеждаме всички семинари, е практическа насоченост на всяка от разглежданите теми. Приоритет имат конкретно поставените въпроси от участниците в самия семинар, на които се дават конкретни отговори от лекторите, специалисти в съответната област.

SeminariОбученияКурсовеКонференции
Презентации

Основни теми и обучения:

  • Правна уредба и закони
  • Менидърски умения (Soft Skills)
  • Маркетинг
  • Обществени поръчки
  • Счетоводство и данъци
  • Европейско финансиране

ЗОП Трейнингс държи своя подход на разбирането за клиентите като партньори в бизнеса. Това означава, че ние работим заедно с Вас за успеха на Вашата организация. Нашите програми представляват интерактивни обучения, използващи разнообразни форми – лекции, дискусии, ролеви игри, казуси и симулации.

Обученията, които организираме, обхващат широк диапазон на публично държавни отношения – обществени поръчки, публично-частни партньорства, здравословни и безопасни условия на труд, финансиране от фондовете на Европейския съюз, въпроси на собствеността, концесиите и устройство на територията, законодателство. В зависимост от целите и интереса на клиентите те могат да изберат различен подход към семинарите и обученията – отворени или вътрешно-фирмени.

ЗОП Трейнингс работи с обучаващи и консултанти с богат професионален опит както в обучението, така и в практиката. Така ние отговаряме на интересите и нуждите на клиентите си и предоставяме семинари и обучения на високо професионално ниво.