АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Последните промени в ЗОП.

15 Ноември 2012г., гр. София, Парк Хотел Москва

Милана КривачкаАдвокат Милана Кривачка е утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право.
В продължение на 10 години (от 1997г. до 2007г.). Милана Кривачкаработи като държавен експерт в Дирекция "Правна" на Министерския съвет в посочените области на правото. В това си качество участва активно в работните групи за изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения, както и на проектите на ГПК (изм.1997г.), Закона за концесиите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, както и на свързаните с тях подзаконови нормативни актове и др.

ПРОГРАМА И ТЕМАТИКА НА СЕМИНАРА:


08.00 - 09.15 ч.- Регистрация
09.15 - 11.00 ч. - Работна лекция № 1:
Практически и правни проблеми при прилагането на общите правила за възлагане на ОП и по-конкретно при:
• определяне на предмета и обекта на обществената поръчка;
• възлагане на обществени поръчки при наличие на изключенията, предвидени в чл.4, чл.12 и чл.13 от ЗОП;
• различните правни режими за възлагане на обществени поръчки, дефинирани в чл.14 от ЗОП. Особености и проблеми при възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.
• определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка – чл.15 от ЗОП;
• възлагане на обществени поръчки по реда на чл.16а от ЗОП на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания.
• Анализ на правилата за осъществяване на предварителен контрол по чл.20а от ЗОП от Агенцията по обществени поръчки.
Коментар на често допусканите нарушения при определяне на минималните изисквания към участниците и на правила за изготвяне на документацията за участие.

11.00 - 11.30 ч. - Кафе - пауза

11.30 - 13.00 ч. - Работна лекция № 2:

Правен анализ на хипотезите, при които възложителят може да приеме решение за промяна на обявлението и документацията за участие по реда на чл.27а от ЗОП.
Коментар на правилата за осъществяване на контрол от възложителя върху работата на комисията.
Анализ на хипотезите за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Особености в правната уредба за сключване и изменение на договорите за възлагане на обществени поръчки

13.00 - 14.00 ч. - Обяд

14.00 - 15.30 ч. - Работна лекция № 3:
Анализ на новите правила:
• за участие на кандидатите и участниците в процедурите по ЗОП, както и на техните обединения;
• за изготвяне и подаване на оферти и
• за разглеждане и оценка на офертите.

15.30 - 16.00 ч. - Кафе -пауза

16.00 - 17.30 ч. - Работна лекция № 4:
Коментар на новите правила за провеждане на процедурата на договаряне без обявление.
Практически и правни проблеми при оспорване на решенията на възложителите.

*С цел по-добро усвояване на материала, местата са ограничени!


СЕМИНАРЪТ ВКЛЮЧВА:

 • такса обучение
 • тефтер с листа за писане, химикалка
 • консултации с лектора
 • обменяне на опит с колеги
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат за участие в семинар
 • Книгата "Новият Закон за ОП"
 • Книга-ръководтсво "Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки"
 

ВСЕКИ УЧАСТНИК ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО:

ЗОП 2012

Новия Закон за Обществени Поръчки.
Последно издание на CIELA. Книжката включва последния закон с промените
от 2012г.

Книгата "Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки" - практическо ръководство на възложителите и участниците в процеса по възлагане на обществени поръчки. Коментирани са всички етапи и действия, които се извършват в хода на най-често провежданите процедури. Автор: Поля Огнянова

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • 165 лв без ДДС на участник
 • Доплащане за обяд в ресторант ( включва салата, основно ястие + десерт - 15 лв без ДДС )

OТСТЪПКИ:

 • - 10% при регистрация до 02.11.2012!
 • - 5% при регистрация на двама или повече участници от една фирма!

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.
Краен срок за регистрация и плащане - 10.11.2012г.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

Име и Фамилия:
 

 • tel.: 02 / 816 44 51
 • fax: 02 / 816 44 51
 • gsm: 0988 875 784
 • Адрес: бул. Жолио Кюри 21, до Интерпред
 • 1113 София, България 
Позиция / Длъжност:
E-mail на участника:
Телефон за контакт:
Фирма / Организация:
ЕИК:
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация:
Адрес за кореспонденция:
МОЛ:
Забележка:
( поле за добавяне на още участници )
Желаете ли обяд в ресторант
( доплащане 15 лв без ддс )
Да Не