ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)
Основна информация и изисквания от фирми и организации. Процедури, документи и проверки.
Санкции и нарушения. Съвети за прилагането му в практиката на бизнес организациите.

22 март 2019 г., гр. София, Парк Хотел "Витоша" - Остават 3 свободни места!

ЛЕКТОР 1: Иван Кавръков – юрист, лектор към Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) и управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица.
В рамките на заеманата длъжност извършва над 100 проверки на място на различни групи задължени лица по ЗМИП, съставя и връчва редица констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. В резултат на извършените проверки, участва в съдебни производства, извършва над 1 000 проверки по документи на поднадзорните лица, изготвя значителен брой указания за отстраняване на установените несъответствия на проверените документи с нормативните изисквания, както и извършва контрол за законосъобразност и обоснованост върху съставяните от други служители в звеното документи. Наред с това, дава множество писмени становища по приложението на ЗМИП и Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), както и отговори на запитвания от задължени лица, отнасящи се до практическото приложение на закона и правилника за прилагането му.
По време на работата си в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС участва като основен лектор в над 30 обучения на задължени по ЗМИП лица от почти всички категории по отношение на практическото приложение на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, както и по отношение на международната правна рамка и международните стандарти на FATF в сферата на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП, като е бил член на няколко междуинституционални работни групи имащи за цел изготвянето на новия ЗМИП за въвеждане и прилагане на Четвъртата директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ЛЕКТОР 2: Адв. Асен Апостолов работи и специализира в сферите на финансовото и банково право, FinTech услугите, правен режим на мерките срещу изпирането на пари и др. Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“ работата на адв. Апостолов е свързана преимуществено с консултирането на големи чуждестранни клиенти, опериращи в различни отрасли и сектори на българската икономика, включително изготвянето на становища, правни анализи и разработване на юридически стратегии за развитие на бизнеси в унисон с предизвикателствата на българското право.
Адв. Апостолов е един от водещите членове на специализираната работна група в „Пенков, Марков и партньори“, ангажирана с предоставянето на правни консултации в сферата на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Заедно с екипа на адвокатското дружество е работил по редица възлагания в сферата на превенцията срещу изпирането на пари, включително свързани с имплементация на изискванията на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), проверки, извършвани от контролни органи, изготвяне и проверка за съответствие с нормативната уредба на вътрешна документация на задължени по закона лица и др.
Той е водещ член на екипа, предоставящ правно обслужване в сферата на мерките срещу изпирането на пари на една от най-големите международни платежни институции, опериращи в България при условията на правото на установяване, чието централно звено за контакт е „Пенков, Марков и партньори“.  
Лектор е в организираните от кантората, включително съвместно с различни организации, обучения по темата, автор е и на статии в областта, част от които публикувани в чужди специализирани издания, изготвял е различни становища, относими към текстовете на ЗМИП и Правилника за прилагане на закона. Адв. Апостолов е участник в сформираните от Държавна агенция за национална сигурност фокус групи във връзка с изготвяната Национална оценка на риска по новия ЗМИП.
Той има значителна експертиза по отношение на правните регулации в България в сферата на FinTech услугите, в т.ч. проекти, базирани на блокчейн технологии, виртуални активи, финансови продукти, предоставяни от разстояние и др.
ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?


Задължените лица по ЗМИП са 35 категории, сред които кредитни (банки), платежни и финансови институции, застрахователи (определени категории), търговци на едро, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества (за част от извършваните от тях дейности), юридически лица с нестопанска цел (при наличието на определени предпоставки), счетоводители и юристи (предоставящи определени типове услуги), нотариуси, частни съдебни изпълнители, регистрирани одитори, обменни бюра, лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти и др.

Какви са санкциите и техния размер при нарушаване на изискванията на ЗМИП?
Санкциите могат да бъдат наложени както на задължения субект, така и на лицата, които управляват и представляват задължен субект, лица, които отговарят за осъществяването на вътрешния контрол по изпълнението на ЗМИП и т.н.
Санкциите варират в зависимост от това дали нарушението е първо, повторно или системно извършвано, като законът предвижда размер на имуществените санкции от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.

Кои са проверяващите органи?
Държавна агенция за национална сигурност ( ДАНС )ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОЛУДНЕВНИЯ СЕМИНАР:

1. Правна уредба на въпроса:

 • Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;
 • Правилник за прилагане на ЗМИП;
 • Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

2. Кои са задължените лица?

 • 35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.

3. Изпиране на пари – що е то?

 • Понятие и същност;
 • Хипотези.

4. Комплексна проверка на клиента:

 • Какви данни и документи подлежат на проверка и събиране?
 • Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани?
 • Идентификация на клиенти физически и юридически лица;
 • Проверка на идентификацията;
 • Понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента;
 • Изясняване на произхода на средствата.

4.1. Видове комплексна проверка на клиента:

 • Разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);
 • Опростена комплексна проверка.

4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация?

 • Установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;
 • Прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.

5. Задължение за деклариране на действителен собственик:

 • Процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестоп. цел.

6. Оценка на риска на задължения субект:

 • Задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи
 • Наднационална оценка на риска;
 • Национална оценка на риска;
 • Оценка на риска на ниво задължен субект;
 • Рискови фактори, които следва да бъдат отчитани.

7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица

8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи:

 • В кои случаи следва да бъде докладвано;
 • На кои органи следва да бъде докладвано;
 • В каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.

9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения:

 • Задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);
 • В какъв срок следва да бъдат приети;
 • Процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.

10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци
11. Санкции:

 • Видове нарушения;
 • Размер на санкциите.

Лектор: Иван Кавръков
 
Лектор: Асен Апостолов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 • 195 лв без ДДС на участник

Специални отстъпки:
- 10% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура,
която ще получите на е-мейл след регистрацията.
Краен срок за регистрация - 15.03.2019 г.

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани презентации от лекторите
 • дискусия с лекторите
 • кафе-паузa
 • фактура за участие
 • удостоверение за участие


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

09.00 - 09.30 ч. Регистрация
09.30 - 11.00 ч. Работна сесия 1
11.00 - 11.30 ч. Кафе - пауза
11.30 - 13.30 ч. Работна сесия 2
13.30 - 14.00 ч. Дискусия, въпроси и отговори

 


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

Име и Фамилия:

 

 

Позиция / Длъжност:
E-mail на участника:
Телефон за контакт:
Фирма / Организация:
ЕИК:
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация:
Адрес за кореспонденция:
МОЛ:
Забележка: (поле за въвеждане на имена на допълнителни участници)  
   

 


Наши редовни клиенти са: