ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения


АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА БИЗНЕСА
Правна закрила и способи за защита. Практически казуси и решения

5 юли 2018 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 15 свободни места!

ВОДЕЩИ:

Доц. д.ю.н. Живко Иванов Драганов - Декан на Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Адв. Йордан Политов
- представител по индустриална собственост, Адв. дружество „Пенков, Марков и партньори“
Адв. Румяна Йорданова - Адв. дружество „Пенков, Марков и партньори“
ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

13.00 ч. Регистрация
13.15 ч. Откриване и встъпителни думи

I. ЛЕКЦИЯ 1
13.30 ч. „Предоставяне на обща информация за интелектуалната собственост – права върху патенти за изобретения, търговски марки, промишлени дизайни, географски означения, произведения (авторско право) и договори за използване“, с продължителност от 1 час (60 мин.).

Лекцията ще включи представяне на действащата нормативна уредба - национални нормативни актове (закони и наредби), международни споразумения и регламенти на ЕС, основните принципи на правната закрила за тези обекти на интелектуална собственост, договори за използване, онлайн базите данни на компетентните институции и международните организации за достъп до информация за бизнеса и административните услуги предоставяни на заявителите/ притежателите.

Лектор: Доц. д.ю.н. Живко Иванов Драганов – Декан на Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

II. ЛЕКЦИЯ 2
14.30 ч. - „Прилагане на правата върху интелектуална собственост - съдебни и административни процедури, мерки на границата“, с продължителност от 1 час (60 мин.)

Лекцията ще включи информация за правните средства и процедурите – административни, съдебни и други (пред съдебен изпълнител), за осигуряване на юридическа защита на вече придобитите права върху интелектуална собственост, като права върху регистрирани марки и географски означения, регистрирани дизайни, регистрирани полезни модели и издадени патенти за изобретения, както и на права върху произведения закриляни с авторско право.

Лектор: Адв. Йордан Политов, представител по индустриална собственост, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

15.30 ч. Кафе пауза

III. ЛЕКЦИЯ 3
15.45 ч. „Директива 2016/943 относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване - представяне“, с продължителност от 15 мин.

Лектор: Адв. Румяна Йорданова, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

IV. Лекция 3
16.00 ч. „Авторското право върху произведения на архитектурата“, с продължителност от 45 мин.

Лекцията ще включи информация за правата на архитектите, в качеството им на автори- проектанти, върху създадените от тях архитектурни произведения - проекти и други материали при проектирането на сгради, както и правата им върху самите сгради като самостоятелни произведения на архитектурата, а също така и ценна информация за строителните фирми и за инвеститорите - собственици на сгради, които изпълняват сами или възлагат действия по проектиране и изпълнение на строителни работи свързани с преустройство, надстрояване или пристрояване на сгради, включително саниране на сгради.

Лектор: Адв. Йордан Политов, представител по индустриална собственост, Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

16.45 ч. Дискусия
17.00 ч. – край на обучениетоОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

  • такса обучение
  • пад с листа за писане, химикалка
  • разпечатани материали от лекторите
  • кафе-пауза
  • фактура за участие
  • сертификат за участие в семинар

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • 130 лв без ДДС на участник

Специални отстъпки:
- 10% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура,
която ще получите на е-мейл след регистрацията.


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

Име и Фамилия:
 

Позиция / Длъжност:
E-mail на участника:
Телефон за контакт:
Фирма / Организация:
ЕИК:
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация:
Адрес за кореспонденция:
МОЛ:
Забележка: (Поле за имена на допълнителни участници)
   


Наши редовни клиенти са: